Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Mint adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.stacioingatlan.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő

Név: Galaczné Szabó Pálma
Cím: 4031 Debrecen, Vasútoldal utca 14.
Cégjegyzékszám:09-06-000596
Telefonszám: +36 30 555 8741
E-mail: iroda@stacio.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Ajánlatkérés során megadandó személyes adatok

Az ajánlatkérés során az ajánlatkérő teljes nevét és e-mailcímét kérem el.

4. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.1. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A weboldalamon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtök azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalamat. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak személyes adatokat.Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Bővebb információ a Google Analytics által használt cookie-król (sütikről):
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
Weboldalamon Facebook konverziómérő pixelt is használok. Az ezzel kapcsolatos adatok a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információ a Facebook által használt cookie-król (sütikről): https://www.facebook.com/policies/cookies/

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintetteknek jogukban áll tájékoztatást kérni a személyes
adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információval kapcsolatban.

5.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

5.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásban kérje a személyes adatainak törlését, mely kérést a késedelem nélkül teljesítem.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai felhasználásának korlátozását.

5.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

5.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

5.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

6. Az adatfeldologozók

Tárhelyszolgáltató:

Regisztrátor:BlazeArts Kft. (Registrar)
Regisztrátor cime:HU 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Regisztrátor telefonszáma:+36 1 610 5506, +36 1 610 5507
Regisztrátor URL:http://forpsi.hu/


(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: levelezés)

Facebook pixel:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: hozzáférés a HTTP-fejléchez, képpontspecifikus adatokhoz, gombra kattintás adataihoz)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA
(Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: a weboldalról összegyűjtött, személyes adatokat nem tartalmazó információk továbbítása)

7. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatkezelési nyilatkozat 2022. 12. 15. napjától érvényes

Call Now Button